Πολιτική Απορρήτου

Η προσέγγισή μας για το Απόρρητο

Η κλινική και ιατρική έρευνα βασίζεται στη συλλογή και ανάλυση των πιο εμπιστευτικών πληροφοριών των ατόμων. Οι άνθρωποι κοινοποιούν τις ευαίσθητες πληροφορίες τους όταν υπάρχει μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και όταν οι φορείς εφαρμόζουν ασφαλείς πρακτικές στον χειρισμό δεδομένων. Λειτουργώντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η εταιρεία Synexus Clinical Research Limited (εφεξής “Synexus,” “εμείς” “εμείς” και”μας“) μαζί με τις συνδεδεμένες εταιρείες και θυγατρικές της) αναγνωρίζει ότι όταν χειριζόμαστε πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο, πρέπει να το κάνουμε με υπευθυνότητα και με τη δέουσα προσοχή ως προς το προσωπικό απόρρητο, τηρώντας τους νόμους περί απορρήτου και εμπιστευτικότητας δεδομένων. Η παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου This Global Privacy Policy (“Πολιτική“) περιγράφει τους κύριους τύπους προσωπικών στοιχείων που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο του παγκόσμιου οργανισμού μας, πώς αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται και αποκαλύπτονται, καθώς και τις δεσμεύσεις μας προς τα άτομα των οποίων τα στοιχεία χειριζόμαστε. Η Πολιτική εξηγεί σε γενικές γραμμές τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουμε να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εθνικών νόμων που εφαρμόζουν τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (“Κανονισμός“), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΕΕ»), τον Νόμο περί φορητότητας και λογοδοσίας για την ασφάλιση υγείας των ΗΠΑ του 1996 (“HIPAA“), τους νόμους περί παραβίασης της ομοσπονδιακής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που θεσπίστηκε με την αύξηση του αριθμού άλλων δικαιοδοσιών παγκοσμίως, καθώς και τις απαιτήσεις απορρήτου και εμπιστευτικότητας της Ορθής Κλινικής Πρακτικής (GCP) του ICH.   Εάν είστε κάτοικος της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, η παρούσα Πολιτική ενσωματώνει επίσης τη Ενημέρωση Απορρήτου για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας, που περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας.  

Η Synexus έχει θεσπίσει εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη της συμμόρφωσης με αυτούς τους νόμους και την παρούσα Πολιτική. Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επανεξετάζονται σε τακτική βάση και επιβλέπονται από μια ομάδα επαγγελματιών απορρήτου, υπό την εποπτεία υψηλόβαθμων στελεχών.

 

Ποια προσωπικά στοιχεία χειρίζεται η Synexus και για ποιους σκοπούς;

Κλινικά και ιατρικά στοιχεία

Ως παγκόσμιος οργανισμός διαχείρισης ερευνητικών κέντρων, η Synexus παρέχει ερευνητικά κέντρα για κλινικές δοκιμές που διεξάγονται από τους πελάτες μας. Ως εκ τούτου, συλλέγουμε, διατηρούμε και αναλύουμε σημαντικές ποσότητες δεδομένων υγείας και βιοϊατρικών δειγμάτων σχετικά με συμμετέχοντες σε μελέτες. Σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού, η Synexus θεωρεί τον εαυτό της Συνυπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων μαζί με τον χορηγό/πελάτη για τον καθορισμό του τρόπου και του λόγου επεξεργασίας των κλινικών και ιατρικών δεδομένων υπό την ιδιότητά της ως οργανισμού διαχείρισης ερευνητικών κέντρων. Για την ενίσχυση του απορρήτου, σύμφωνα με την GCP, τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων και άλλα άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας δεν επισυνάπτονται σε αρχεία ή δείγματα που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες της Synexus για ερευνητικούς σκοπούς.

Στοιχεία σχετικά με τη στρατολόγηση σε κλινικές δοκιμές

Συλλέγουμε και διατηρούμε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικά με την υγεία και τις ιατρικές παθήσεις, καθώς και τομείς ενδιαφέροντος για την ιατρική έρευνα από άτομα που μας έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές, ώστε να είμαστε σε θέση να τα συνδυάσουμε με μια κατάλληλη κλινική δοκιμή που θα προκύψει. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για να στρατολογήσουμε άτομα σε κλινικές δοκιμές και για να διεξάγουμε γενική στατιστική ανάλυση προς υποστήριξη της στρατολόγησης ασθενών.

Στοιχεία σχετικά με ελέγχους υγείας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Synexus παρέχει υπηρεσίες υγείας σε τοπικές κοινότητες με τη μορφή ελέγχων υγείας για ορισμένες παθολογίες/ασθένειες. Κατά τη δραστηριότητα αυτή, συλλέγουμε ονοματεπώνυμα, στοιχεία επικοινωνίας και ιατρικές πληροφορίες των συμμετεχόντων. Μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, με τη συγκατάθεση του συμμετέχοντα, θα προσθέσουμε τα στοιχεία τους στη βάση δεδομένων μας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί τους για μελλοντικές εξετάσεις ή κλινικές δοκιμές, ανάλογα με την ιατρική τους πάθηση. Εάν επιλέξουν να μην παρέχουν τέτοια συγκατάθεση, η Synexus θα κοινοποιήσει μόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων στον ιατρό του συμμετέχοντα.

Στοιχεία επαγγελματία του χώρου υγείας

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της, η Synexus αλληλεπιδρά με υπαλλήλους, συμβούλους, εργολάβους και άλλους τρίτους οι οποίοι απασχολούνται από ή συνεργάζονται με τους πελάτες μας και ασχολούνται με την κλινική και ιατρική έρευνα. Η Synexus καταγράφει και χρησιμοποιεί τα ονοματεπώνυμα, τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες επαγγελματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα άτομα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως διαχείριση έργων και οικονομική διαχείριση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που λαμβάνουμε, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να παράσχουμε πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες της Synexus στους πελάτες μας.

Δεδομένα σχετικά με υπαλλήλους και ανθρώπινο δυναμικό

Η Synexus συλλέγει προσωπικά στοιχεία από αιτούντες που αναζητούν εργασία στην εταιρεία, όπως προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματικά προσόντα και προϋπηρεσία, για ενημερωμένες αποφάσεις πρόσληψης. Η Synexus διενεργεί διάφορους ελέγχους ιστορικού των αιτούντων, όπως, μεταξύ άλλων, ποινικού μητρώου και αφαίρεσης επαγγελματικής άδειας σε περιπτώσεις που το επιτρέπει η νομοθεσία. Μετά την πρόσληψη, η Synexus συλλέγει στοιχεία του προσωπικού για το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, την απόδοση, τη μισθοδοσία και για φορολογικούς λόγους. Η Synexus συλλέγει και καταγράφει στοιχεία υπαλλήλων σε διάφορα εταιρικά συστήματα, σύμφωνα με τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Synexus επεξεργάζεται παρόμοια στοιχεία σχετικά με συμβούλους, εργολάβους και άλλους τρίτους που απασχολούνται από την εταιρεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτήν.

Επισκέπτες του ιστοτόπου

Η Synexus συλλέγει ονομαστικά στοιχεία σχετικά με επισκέπτες σε ιστοτόπους της εταιρείας, όπου αυτά παρέχονται εθελοντικά για να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα από τα άτομα αυτά, για παράδειγμα όταν ένας πελάτης ζητά πληροφορίες για μια υπηρεσία της εταιρείας, ένας επαγγελματίας υγείας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε μια κλινική δοκιμή ή όταν κάποιος θέλει να υποβάλει αίτηση για μια θέση εργασίας στην εταιρεία. Μέσω της χρήσης τεχνολογιών που βασίζονται στα cookies, η Synexus μπορεί να συλλέξει διάφορα δεδομένα που συνδέονται με εικονικές ταυτότητες που παρέχονται στους επισκέπτες όταν επισκέπτονται τους ιστοτόπους μας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως analytics για τον ιστότοπο και μάρκετινγκ πρώτου μέρους (βλ. Διαδικτυακά θέματα). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι εικονικές ταυτότητες συνδέονται με τις πραγματικές ταυτότητες των επισκεπτών, όταν παρέχουν τα ονομαστικά στοιχεία τους, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αυτό επιτρέπει στη Synexus να προσαρμόζει μηνύματα μάρκετινγκ σε αυτά τα άτομα που συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να τους ενδιαφέρουν.

Κέντρο επικοινωνίας

Η Synexus ορίζει κέντρα επικοινωνίας προμηθευτών με σκοπό την προσέγγιση ατόμων που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε κλινικές δοκιμές. Τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που προσεγγίζονται συλλέγονται μόνο για να διεκπεραιωθεί το αίτημά τους και να καθοριστεί εάν είναι κατάλληλα ώστε να προγραμματιστεί ραντεβού για επίσκεψη διαλογής στις εγκαταστάσεις της Synexus. Τα κέντρα επικοινωνίας μας δεν προσεγγίζουν άτομα που δεν έχουν προηγουμένως παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη Synexus. Οι κλήσεις μπορεί να καταγραφούν για λόγους διασφάλισης της ποιότητας. Τα άτομα που καλούν (ή καλούνται) ενημερώνονται εάν η κλήση τους καταγράφεται.

Άλλες πληροφορίες

Εσωτερική και εξωτερική γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων

Προσωπικά στοιχεία κοινοποιούνται εντός της Synexus και των συνδεδεμένων εταιρειών της, αλλά και σε τρίτους, όπως τους αντιπροσώπους μας και παρόχους υπηρεσιών, μόνο εφόσον προκύπτει ανάγκη κοινοποίησης (need to know) για την εκπλήρωση δηλωμένων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών. Η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και φακέλους που περιέχουν προσωπικά στοιχεία περιορίζεται στο κατάλληλο προσωπικό. Η Synexus δεν εμπορεύεται ούτε πωλεί προσωπικά στοιχεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ενδέχεται να απαιτήσουν από τη Synexus να γνωστοποιήσει ορισμένα προσωπικά στοιχεία στο πλαίσιο ερευνών ή για δικαστικούς σκοπούς. Η Synexus μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά στοιχεία σε αγοραστή ή άλλο ανάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, εκποίησης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης της Synexus ή μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Οι εταιρείες που συνεργάζονται ως προμηθευτές της Synexus υποχρεούνται να υπογράφουν συμφωνίες «εκτελούντων την επεξεργασία» ή/και εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τις οποίες δεσμεύονται να επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία μόνο σύμφωνα με τους συμβατικούς σκοπούς και να εφαρμόζουν κατάλληλες οργανωτικές και τεχνικές δικλείδες ασφαλείας.

Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών στοιχείων

Η Synexus είναι μια παγκόσμια εταιρεία που υπηρετεί έναν κλάδο που παγκοσμιοποιείται ολοένα και περισσότερο στο πλαίσιο της κλινικής έρευνας. Τα προσωπικά στοιχεία κοινοποιούνται πέραν των διεθνών συνόρων, όπως απαιτείται για την εξυπηρέτηση παγκόσμιων έργων. Η Synexus διατηρεί προσωπικά στοιχεία σε βάσεις δεδομένων σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσωπικά στοιχεία της Synexus και πελατών φιλοξενούνται σε πλατφόρμες προμηθευτών σε διαδικτυακά νέφη (cloud). Η Synexus αναγνωρίζει ότι πολλές χώρες παγκοσμίως έχουν κανονισμούς που περιορίζουν τη ροή προσωπικών στοιχείων πέραν των διεθνών συνόρων. Η Synexus έχει θεσπίσει μέτρα για να διασφαλίσει την παροχή επαρκούς προστασίας στα εν λόγω δεδομένα, εφόσον απαιτείται νόμιμα. Για παράδειγμα, η Synexus έχει θεσπίσει τυποποιημένους όρους προστασίας δεδομένων (εφεξής «SDPC») με σκοπό τη διαβίβαση ορισμένων προσωπικών στοιχείων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Οι κάτοικοι της ΕΕ των οποίων τα προσωπικά στοιχεία υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο των SDPC μπορούν να ζητήσουν αντίγραφο της συμφωνίας από τη Synexus μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Όταν οι κίνδυνοι παραβίασης του απορρήτου είναι πολύ χαμηλοί, για παράδειγμα όσον αφορά την κοινοποίηση βασικών κωδικοποιημένων δεδομένων, η Synexus μπορεί να βασίζεται στη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης των ατόμων για τη διαβίβαση των στοιχείων τους προς νομικά καθεστώτα με λιγότερο αυστηρές δικλείδες ασφαλείας για το απόρρητο των δεδομένων.

Ενημέρωση και συγκατάθεση

Κατά τη συλλογή δεδομένων, η Synexus ενημερώνει τα άτομα με σαφή και κατανοητή γλώσσα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν, θα γνωστοποιηθούν και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία τους, τις επιλογές που έχουν σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων τους, τα δικαιώματα πληροφόρησης που έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων ή την παρούσα πολιτική, και με ποιον να επικοινωνήσουν για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή καταγγελίες. Αυτές οι ενημερώσεις απορρήτου είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες καταστάσεις συλλογής δεδομένων. Κατά την παροχή τέτοιας ενημέρωσης, η Synexus πληροί τις υποχρεώσεις της περί διαφάνειας και δίκαιης μεταχείρισης, όπως απαιτείται από πολλούς νόμους περί απορρήτου δεδομένων. Ανάλογα με το μέσο, η ενημέρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή με ανάρτηση στον ιστότοπό μας. Σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που απαιτείται από τη νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων, καθώς και όταν πρόκειται για θέμα ορθής πρακτικής, η Synexus θα ζητήσει τη συγκατάθεση των ατόμων ώστε να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα τους, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση απορρήτου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που το επιτρέπει η νομοθεσία, ιδίως όταν η απόκτηση συγκατάθεσης συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, όπου η προβλεπόμενη επεξεργασία των δεδομένων είναι προς έννομο συμφέρον της Synexus ή των πελατών μας και οι κίνδυνοι απορρήτου είναι χαμηλοί, η Synexus θα προχωρήσει στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση. Επίσης, η Synexus χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί προσωπικά στοιχεία χωρίς συγκατάθεση εφόσον απαιτείται από τον νόμο και από δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με την GCP, τους νόμους περί εμπιστευτικότητας και τους κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων, η Synexus συλλέγει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων σε μελέτη για λογαριασμό των πελατών της.

Ποιότητα δεδομένων και διατήρηση αρχείων

Η ποιότητα και η ακρίβεια των δεδομένων είναι θεμελιωδώς σημαντικές αρχές για τη Synexus. Η ακρίβεια των δεδομένων σχετικά με τους συμμετέχοντες σε μελέτη είναι καίριας σημασίας για την ακεραιότητα της κλινικής έρευνας, ιδίως όταν προσαρτώνται σε βιοϊατρικά δείγματα. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, η Synexus διατηρεί ένα επαγγελματικό τμήμα διασφάλισης ποιότητας. Σε γενικές γραμμές, οι ενημερώσεις απορρήτου μας παρέχουν στα άτομα εύκολα μέσα επικύρωσης, διόρθωσης σφαλμάτων και επικαιροποίησης στοιχείων. Η Synexus διατηρεί προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με συμβατικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Δικαιώματα πληροφόρησης

Σε δικαιοδοσίες με νόμους περί απορρήτου δεδομένων, και όπου το απαιτούν οι συμβατικές δεσμεύσεις, η Synexus διασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να ασκούν όλα τα σχετικά δικαιώματα πληροφόρησης όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία τους που επεξεργάζεται η εταιρεία, όπως, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης, απόσυρσης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων, απαγόρευσης άμεσου μάρκετινγκ και αίτησης μεταβίβασης προσωπικών δεδομένων σε κοινό ψηφιακό μορφότυπο (π.χ. pdf) στους ίδιους ή σε άλλον οργανισμό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπου δεν υπερισχύει υπέρμετρο συμφέρον, η Synexus προσπαθεί να επιτρέπει τα παρακάτω δικαιώματα πληροφόρησης σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, ως ορθή πρακτική:
  • επιτρέπει την πρόσβαση σε αντίγραφα προσωπικών στοιχείων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
  • διορθώνει προσωπικά στοιχεία όταν είναι ανακριβή,
  • αποσύρει προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων.
Τα άτομα που έχουν εγγραφεί σε κλινικές μελέτες που διεξάγονται από πελάτες της Synexus πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ερευνητή στο κέντρο της Synexus, ο οποίος είναι σε θέση να κάνει την απαραίτητη σύνδεση με την ταυτότητα του συμμετέχοντα.

Ασφάλεια πληροφοριών

Η εταιρεία υιοθετεί μια ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας πληροφοριών που επιδιώκει να εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που προστατεύουν προσωπικά στοιχεία, ιδιαίτερα ευαίσθητα κλινικά δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, ιδίως σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τον Κανονισμό, η Synexus υιοθετεί επίσης μια λεπτομερή πολιτική παραβίασης ασφαλείας, η οποία καθιερώνει μια διαδικαστική ανταπόκριση στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης προσωπικών στοιχείων, όπως, μεταξύ άλλων, της πραγματοποίησης τυχόν αναγκαίων κοινοποιήσεων σε ιδιώτες ή κυβερνητικές αρχές.

Διαδικτυακά θέματα

Οι ιστοσελίδες της Synexus ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοτόπους εκτός της εταιρείας. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν ελέγχονται ούτε υποστηρίζονται από τη Synexus. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για τους συνδεδεμένους ιστοτόπους εκτός του οργανισμού Synexus. Συνιστάται στους επισκέπτες να διαβάζουν την πολιτική απορρήτου κάθε συνδεδεμένου ιστοτόπου. Οι ιστοσελίδες μας επίσης χρησιμοποιούν cookies. Το cookie είναι ένα αρχείο δεδομένων που τοποθετείται από έναν διαχειριστή ιστοτόπου στον σκληρό δίσκο ενός επισκέπτη του ιστοτόπου του. Η Synexus και οι τρίτοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε μπορεί να τοποθετήσουν cookies με τις ακόλουθες λειτουργίες στους υπολογιστές των επισκεπτών στους ιστοτόπους της Synexus: να επιτρέπουν στον ιστότοπο να παράσχει την υπηρεσία που ζήτησε ο επισκέπτη, να θυμούνται τους επισκέπτες που τον επισκέπτονται ξανά, να βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών του ιστοτόπου, να επιτρέπουν στην εταιρεία να εκτελέσει analytics για τον ιστότοπο, και να εξυπηρετούν και να βοηθούν στην προσαρμογή μηνυμάτων μάρκετινγκ στους ιστοτόπους μας και αλλού στο διαδίκτυο με βάση την προηγούμενη δραστηριότητα περιήγησης του επισκέπτη. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη διαδικτυακή σχέση σας με τη Synexus με τη χρήση ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμες στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή, δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα «μην παρακολουθείτε», ωστόσο τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στον επισκέπτη να επιλέξει ποια cookies μπορούν να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του και να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει τα cookies. Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να εμποδίσει τον επισκέπτη να χρησιμοποιήσει ορισμένες λειτουργίες στους ιστοτόπους της Synexus. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στηνΠολιτική Cookies .

Διαδικτυακή προστασία προσωπικών δεδομένων παιδιών

Η Synexus δεν συλλέγει πληροφορίες μέσω των ιστοτόπων της από άτομα που είναι γνωστό ότι είναι κάτω των 13 ετών και κανένα μέρος της διαδικτυακής παρουσίας μας δεν απευθύνεται σε οποιονδήποτε κάτω των 13 ετών.

Έρευνες, καταγγελίες και αιτήματα για άσκηση δικαιωμάτων

Επικοινωνία, ερωτήσεις, αιτήματα άσκησης δικαιωμάτων πληροφόρησης (π.χ. πρόσβαση σε δεδομένα) ή καταγγελίες απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, Τμήμα Απορρήτου, Granta Park Cambridge, CB21 6GQ, Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η Synexus Polska Sp. z o.o., ως ο επικεφαλής συνεργάτης της Synexus στην ΕΕ (εφεξής «υπεύθυνος επεξεργασίας») για σκοπούς προστασίας δεδομένων, είναι πρωτίστως υπεύθυνη για θέματα προστασίας δεδομένων που επηρεάζουν τον όμιλο εταιρειών μας στην ΕΕ. Για λόγους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μπορεί να γίνει μέσω των ανωτέρω συντονιστών. Εντός της ΕΕ, τα άτομα έχουν το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία για τον τρόπο χειρισμού των στοιχείων τους σε εποπτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό. Κατάλογος όλων των εποπτικών αρχών της ΕΕ διατίθεται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Νομικό καθεστώς της Πολιτικής και αλλαγές στην Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική δεν αποτελεί σύμβαση και δεν δημιουργεί νομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις. Η Synexus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει την παρούσα Πολιτική. Για παράδειγμα, η Πολιτική μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει όταν νέα νομοθεσία θεσπίζεται ή τροποποιείται. Η επικαιροποιημένη Πολιτική αναρτάται στο https://www.synexus.com Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιανουαρίου 2020